ვებ-გვერდი მუშაობს განახლების რეჟიმში
 

 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციაზე ზრუნვა წარმოადგენს. სამინისტრომ  2015 წლიდან დამოუკიდებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით დაიწყო ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის  ხელშემწყობი პროგრამის განხორციელება. პროგრამის მიზანია ემიგრაციაში არალეგალურად მყოფი სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის წარმატებით უზრუნველსაყოფად, ისეთი სერვისების შექმნა და განვითარება, რომლებიც აღნიშნული ჯგუფის წარმომადგენლებს დაეხმარება საზოგადოებაში ხელახალი ინტეგრაციის პროცესში მათ წინაშე წარმოშობილი სირთულეების დაძლევაში, რაც დაკავშირებულია როგორც ჯანმრთელობასთან და სამშობლოში იძულებით დაბრუნებისგან გამოწვეულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან, ისე დასაქმებისა და თვითდასაქმების შესაძლებლობებთან თუ შემოსავლის წყაროს არარსებობასთან. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ  საქართველოს მოქალაქეები ან მოქალაქეობის არმქონე პირები (საქართველოში მუდმივად ცხოვრების ნებართვით),  რომლებიც: 

განთავსების თარიღი: 15.12.2017
 

ისრაელის სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ისრაელისა და საქართველოს მოქალაქის ქორწინების საქართველოში რეგისტრაციის შემდეგ, ისრაელში გამომგზავრების მსურველმა საქართველოს მოქალაქემ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ისრაელის შსს-ს მოსახლეობისა და საიმიგრაციო სამსახურიდან შესაბამისი თანხმობის მიღების გარეშე (ტურისტული ვიზით) საზღვარგარეთ ისრაელის მოქალაქეზე დაქორწინებული პირის ისრაელში შემოსვლა კანონით დაუშვებელია.    

ისრაელის მოქალაქე, რომელიც დაქორწინდა საქართველოში საქართველოს მოქალაქეზე უნდა გამოცხადდეს ისრაელის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსახლეობისა და იმიგრაციის სამსახურში, სადაც მეუღლის მოწვევისათვის უნდა წარადგინოს კანონით დადგენილი განაცხადი. 

განთავსების თარიღი: 08.12.2017
 

ისრაელში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეების საყურადღებოდ!

საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ისრაელში იმყოფებიან არალეგალურად ან  მოითხოვეს თავშესაფარი და სურთ საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნება, ისრაელის მოსახლეობის, იმიგრაციისა და საზღვრის დაცვის სამსახური საქართველოს საელჩოსთან ერთად ასეთ მოქალაქეებს აძლევს შესაძლებლობას ღირსეულად და ნებაყოფლობით დაბრუნდნენ სამშობლოში, რაშიც მათ გაეწევათ შესაბამისი დახმარება.

საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნების მსურველმა მოქალაქეებმა ა.წ. 24 ივლისიდან 30 ოქტომბრამდე განცხადებით უნდა მიმართონ ისრაელის მოსახლეობის, იმიგრაციისა და საზღვრისდაცვის სამსახურს შემდეგ მისამართზე: მიცვა კადეშის ქუჩა 64, ბნეი ბრაკი, მოსახლეობის, იმიგრაციისა და საზღვრის დაცვის სამსახურის ნებაყოფლობითი დაბრუნების დეპარტამენტი (სამუშაო საათები: 08:00-15:00, ტელ: 036982058, 036982059 და 036982061),  ან ინფორმაციის მისაღებადდაუკავშირდნენ საქართველოს საელჩოს  ტელ: 036093206, ელექტრონული ფოსტა: israel.cons@mfa.gov.ge;  

იმ მოქალაქეებს, ვინც აღნიშნული ერთობლივი ინიციატივის ფარგლებში ნებაყოფლობითდაბრუნდება საქართველოში:

-         ისრაელის სახელმწიფოში შემოსვლაზე შეზღუდვა დაუწესდებათ მხოლოდ 1 წლის ვადით,რომლის გასვლის შემდეგ მათ შეეძლებათ კვლავ ეწვიონ ისრაელს როგორც ტურისტებს, შესაბამისივიზით ან „შრომითი მიგრაციის შესახებ ხელშეკრულების“ ფარგლებში მიღებული სპეციალურისამუშაო ვიზით, მას შემდეგ რაც მხარეები მიაღწევენ შეთანხმებას და ხელს მოაწერენ აღნიშნულხელშეკრულებას;

 -         საქართველოში გასამგზავრებელ ავიაბილეთებს აუნაზღაურებს ისრაელის მოსახლეობის, იმიგრაციისა და საზღვრის დაცვის სამსახური;

განთავსების თარიღი: 01.08.2017
 

საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ისრაელის ტერიტორიაზე იმყოფებიან არალეგალურად და სურვილი აქვთ ნებაყოფლობით და ღირსეულად დაბრუნდნენ საქართველოში,  ისრაელის სახელმწიფოს საიმიგრაციო სამსახური სთავაზობს დახმარებას საქართველოში გასამგზავრებელი ავიაბილეთების შეძენასა და სამგზავრო დოკუმენტების გაფორმებაში. ამ მომსახურებით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ იმ პირებს, ვისაც საკუთარი ნებით სურს ქვეყნის დატოვება და ისრაელის სახელმწიფოში იმყოფებიან არანაკლებ 6 თვე.

მსურველებს შეუძლიათ მიმართონ შემდეგ მისამართზე:

64 Mivtza Kadesh Street, Bnei Brak.

(სამუშაო საათები: 08:00-15:00, ტელ: 036982058, 036982059 და 036982061)

განთავსების თარიღი: 17.02.2016
 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს „ისრაელში შემოსვლის კანონის“ დარღვევის საფუძველზე დაკავებისას აქვთ შემდეგი უფლებები:

განთავსების თარიღი: 11.02.2016
 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ აღნიშნული ინფორმაცია ისრაელში მგზავრობისას! 

საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მოემგზავრებიან ისრაელში, გათავისულებული არიან  ისრაელის საბაჟო გადასახადისაგან,  შემდეგი სახის(რაოდენობის) პროდუქტის შემოტანის შემთხვევაში:

 

1.      ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, პირადი ჰიგიენის საგნები - იმ რაოდენობით, რაც მიღებულია გადაიტანო ხელბარგით.

2.      საგნები პირადი მოხმარებისთვის ან საჩუქრად, რომლის საფასური არ აღემატება 200$-ს, თითოეულ მგზავრზე 2 წლიდან.

(ამასთან,ისრაელის საბაჟო სამსახური იტოვებს უფლებას ნივთები გადაიტანონ საბაჟო სამსახურში, მათი შემდგომი შემოწმების მიზნით. იმ შემთხვევაში თუ საბაჟო სამსახურის შემოწმების შედეგად დადასტურდება, რომ გამოყენებული მასალის საფუძველზე ნივთის ღირებულება არ არის 200 აშშ დოლარზე მეტი, მოხდება მათი განბაჟების გარეშე გადაცემა მოქალაქისათვის)

 

3.      ძლიერი ალკოჰოლური სასმელი 1 ლიტრამდე, ღვინო - 2 ლიტრამდე, თითოეულ მგზავრზე 18 წლიდან.

4.      სპირტის შემცველი კოსმეტიკა - 0.25 ლიტრამდე.

5.       თამბაქო - 250 გრამამდე.

6.      სიგარეტი - 200 ცალამდე, რომელიც შეადგენს ერთ ყუთს (ბლოკს).

7.      საკვები პროდუქტი პირადი მოხმარებისთვის ან საჩუქრად, რომლის ღირებულება არ აღემატება 200 დოლარს. ამ თანხის ფარგლებში შეიძლება 3 კგ-მდე საკვები პროდუქტის შემოტანა ისე, რომ თითოეული სახეობის წონა არ აღემატებოდეს 1 კგ-ს.

 

განთავსების თარიღი: 27.01.2016
 

ამერიკის შეერთებული შტატების "სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოში” სტუდენტებს სთავაზობს უნიკალურ, ამერიკული ბაკალავრიატის სასწავლო პროგრამებს ტექნოლოგიების, ინჟინერიისა და საბუნებისმეტყველო პროფესიებში. ოთხწლიანი პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ, ქვეყნიდან გაუსვლელად სტუდენტები მიიღებენ ამერიკულ განათლებას და სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკულ დიპლომს.  

განთავსების თარიღი: 11.01.2016
 

პატივცემულო მოქალაქენო!

·         მოკლევადიანი ვიზიტი გულისხმობს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს უფლება აქვთ, დაჰყონ ისრაელის ტერიტორიაზე 90 დღე 6 თვის განმავლობაში. შესაბამისად, ისრაელში 90 დღიანი ყოფნის შემდეგ საქართველოს მოქალაქემ უნდა დატოვოს ამ ქვეყნის ტერიტორია. ისრაელის ტერიტორიაზე მომდევნო შესვლა შესაძლებელია 90 დღიანი (3 თვიანი) პერიოდის გასვლის შემდეგ. გაითვალისწინეთ, რომ ისრაელში უვიზო შესვლა არ გაძლევთ ისრაელში მუშაობის ან დასაქმების უფლებას!!!

 

 

 

განთავსების თარიღი: 20.11.2015
 

საქართველოში გამგზავრებისას  გაითვალისწინეთ, რომ საქართველოში აკრძალულია გარკვეული მედიკამენტების შეტანა (მედიკამენტების სრული ჩამონათვალი მოცემულია მიმაგრებულ ფაილში). თუ ჩამონათვალში მოცემული მედიკამენტ(ებ)ი გესაჭიროებათ პირადი მკურნალობისათვის, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია თან იქონიოთ შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების ან ექიმის მიერ გაცემული ცნობა ან რეცეპტი, რომელიც იქნება ნათარგმნი და დამოწმებული ისრაელის სახელმწიფოში არსებული წესის შესაბამისად. სრული ინფორმაციისათვის, შეგიძლიათ იხილოთ დამატებითი ინფორმაცია შემდეგ ვებ-მისამართზე:http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=5982&lang=2#

 

განთავსების თარიღი: 11.08.2015
 
განთავსების თარიღი: 04.08.2014
 
კვ ორ სა ოთ ხუ პა შა
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
საავტორო უფლებები დაცულია © 2005-2009 | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დამზდებულია ITDC–ის მიერ